Monika Bandelewska

Zakres

Zakres


Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i o separację
 • o alimenty
 • o ustalenie miejsca zamieszkania i pobytu dziecka
 • w przedmiocie władzy rodzicielskiej
 • o kontakty z dzieckiem
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • o podział majątku wspólnego
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o zarząd majątkiem dziecka
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny
 • o przysposobienie
 • o ubezwłasnowolnienie
 • inne

Prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych
 • postępowanie wieczystoksięgowe

Prawo rzeczowe

 • sprawy o ochronę własności i posiadania
 • sprawy z zakresu współwłasności
 • sprawa o zniesienie współwłasności
 • służebności

Odszkodowania

 • sprawy z odszkodowania oc
 • odszkodowanie za opóźniony lot
 • sprawy z odszkodowania ac
 • sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny

Prawo spadkowe

 • sprawy w przedmiocie dziedziczenia ustawowego
 • sprawy w przedmiocie dziedziczenia testamentowego
 • wyjawienie i obalenie testamentu
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o podział majątku spadkowego
 • sprawy o zachowek

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sprawy przeciwko zakładowi ubezpieczeń społecznych i innym organom
 • ustalanie praw do renty lub emerytury
 • ustalania prawa do wcześniejszej emerytury

Prawo pracy

 • rozwiązywanie sporów wynikających ze stosunku pracy
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o niezasadne lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • mobbing
 • sprawy o dochodzenie należnego wynagrodzenia
 • opiniowanie umów o pracę
 • inne

Windykacja należności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sprawy o zapłatę
 • prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • zabezpieczanie wierzytelności
 • wszczynanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych przed komornikiem sądowym
 • pomoc przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości
 • sporządzanie harmonogramu spłat zadłużenia

Prawo lokalowe i spółdzielcze

 • sprawy o zapłatę czynszu
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy ze stosunku najmu
 • opiniowanie umów deweloperskich oraz umów ze spółdzielniami
 • sprawy z zakresu prawa lokalowego/spółdzielczego
 • unieważnianie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • inne

Prawo medyczne

 • sprawy o błąd w sztuce lekarskiej
 • sprawy o naruszenie praw pacjenta
 • odszkodowania
 • inne